جایگاه فرهنگ عذرخواهی و عذرپذیری در آموزه‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی اسلامی مثبت‌گرا، دکترای کلام اسلامی.

10.22081/rt.2022.61357.1156

چکیده

چرا امروزه در جامعه فرهنگ «عذرخواهی و عذرپذیری» ضعیف شده است؟ گاهی روابط میان اعضای خانواده و افراد جامعه به سبب تضاد منافع یا سوءتفاهم و سوءبرداشت، دچار آسیب می‌شود. در بسیاری از موارد می‌توان با عذرخواهی از این بحران گذشت، اما گاهی اشخاص عذرخواهی نمی‌کنند و این آغاز مشکلات است؛ در حالی که باید دانست همان‌طور که توبه و اقرار به گناه در پیشگاه خدا فشار روانی فرد را کاهش می‌دهد، عذرخواهی و پوزش از دیگران نیز موجب آرامش فرد و جامعه می‌شود. از نظر اسلام، عذرخواهی و عذرپذیری امری بسیار پسندیده است. البته انسان نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که نیازمند عذرخواهی باشد، ولی از آنجا که  انسان دستخوش خطاست؛ از وی خواسته شده است که منش عذرخواهی را در خود ایجاد نماید و در وقت لزوم عذرخواهی کند. در نوشتار حاضر به بررسی اهمیت و جایگاه عذرخواهی و عذرپذیری می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 9
ره توشه های رمضان
فروردین 1401
صفحه 115-123
  • تاریخ دریافت: 25 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اسفند 1400