مهارت‌های رفتاری والدین با فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر حوزۀ خانواده.

10.22081/rt.2018.67709

چکیده

روانشناسان و جامعه‌شناسان «شیوۀ ارتباط و رفتار والدین» را در شکل‌گیری شخصیت فردی و اجتماعی فرزند موثر می‌دانند. روانشناسان؛ منشاء سلامت یا اختلالات روانی فرد و جامعه شناسان؛ ریشۀ ناهنجاری‌ها و کجروی‌های اجتماعی را در کانون خانواده جستجو می‌کنند؛ چرا که سلامت و تعادل خانواده و در نهایت سلامت روانی و اجتماعی فرد، به کیفیت روابط درون خانوادگی و بویژه روابط والدین و فرزندان ارتباط دارد. نوشتار پیش‌رو، شیوه­های تربیتی ورفتاری والدین را در قالب مهارت‌های رفتاری با فرزند تبیین می­کند.