بایدها و نبایدهای دوران عقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس روانشناسی

10.22081/rt.2019.67444

چکیده

دوران عقد، دوران ساختن زیربنای مهمترین و محبوبترین بنا در نزد
خداوند متعال است. اهمیت و ارزش این بنا در اسلام تا جایی است که اگر
کسی در جهت تحقق آن بکوشد، در حقیقت در جهت حفظ نیمی از
ایمانش تلاش کرده است. در این نوشتار برآنیم تا به تعریف این دوران از
نگاه اسلام و ضرورت آن پیش از تشکیل زندگی در زیر یک سقف بپردازیم
و راهکارهایی برای شیرین سپری کردن این دوران ارا ه دهیم.