نمایه کلیدواژه ها

ش

  • شایعه ابزاز جنگ شایعه مهمترین ابزار جنگ روانی دشمن [دوره 1441، شماره 170 محرم، 1398، صفحه 11-22]