دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 رمضان ویژه‌نامه خانواده، بهار 1399، صفحه 1-120 (مجله ره توشه خانواده رمضان 1399) 
5. حقوق کودک در قرآن

صفحه 51-62

ساجده سادات موسوی


10. پرسمان حجاب

صفحه 110-121

زهرا رضائیان