نویسنده = آصفی، آیت الله محمدمهدی
تعداد مقالات: 2
1. سیاست های امویان در دین ستیزی و ارزش‌زدایی

دوره 1437، شماره 135، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-69

آیت الله محمدمهدی آصفی


2. ازدواج و تشکیل خانواده از نگاه قرآن

دوره 1437، شماره 136، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-34

آیت الله محمدمهدی آصفی