نویسنده = علی کاظمی
تعداد مقالات: 3
2. آسیب شناسی محتوایی بازی های رایانه ای

دوره 1441، شماره 171، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-102

علی کاظمی


3. نقش ماهواره در بحران هویت جوانان

دوره 1440، شماره 160، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-108

علی کاظمی