نویسنده = فاطمه اعتمادی
تعداد مقالات: 2
1. راه‌های تعامل با جوانان

دوره 1441، شماره 1، بهار 1399، صفحه 63-74

فاطمه اعتمادی


2. نقش افزایش جمعیت در اقتدار ملی

دوره 1441، شماره 171، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-24

فاطمه اعتمادی