نویسنده = محمد سبحانی نیا
تعداد مقالات: 24
2. نقش دین در کاهش ناهنجاری های اجتماعی

دوره 1441، شماره 170 محرم، 1398، صفحه 53-67

زهرا رضائیان؛ محمد سبحانی نیا


3. بررسی عوامل و زمینه‌های گسست نسل‌ها

دوره 1440، شماره 159 محرم ویژه نامه خانواده، 1397، صفحه 37-50

محمد سبحانی نیا


4. شفاعت حسینی

دوره 1440، شماره 158محرم، 1397، صفحه 117-129

محمد سبحانی نیا


5. نقش زیارت در تقویت باورهای دینی

دوره 1440، شماره 158محرم، 1397، صفحه 89-102

محمد سبحانی نیا


6. دین داری پایدار

دوره 1440، شماره 156 رمضان، 1397، صفحه 119-128

محمد سبحانی نیا


7. راهکارهای تقویت باورهای دینی

دوره 1440، شماره 156 رمضان، 1397، صفحه 111-118

محمد سبحانی نیا


8. جابه‌جایی ارزش‌ها در جامعه معاصر

دوره 1439، شماره 153 محرم، 1396، صفحه 143-156

محمد سبحانی نیا


9. بایسته‌های اخلاقی فضای مجازی

دوره 1439، شماره 152 رمضان ویژه‌نامه خانواده، 1396، صفحه 115-130

محمد سبحانی نیا


10. آداب و شرایط مراسم شادی در اسلام

دوره 1439، شماره 151 رمضان، 1396، صفحه 187-199

محمد سبحانی نیا


11. امام علی ع از نگاه خود

دوره 1439، شماره 151 رمضان، 1396، صفحه 237-248

محمد سبحانی نیا


12. آسیب‌شناسی عزاداری

دوره 1438، شماره 146 محرم، 1395، صفحه 61-78

محمد سبحانی نیا


13. اخلاق خانواده

دوره 1438، شماره 142 رمضان ویژه‌نامه خانواده، 1395، صفحه 33-49

محمد سبحانی نیا


14. شیوه های ایجاد امید در زندگی

دوره 1438، شماره 141 رمضان، 1395، صفحه 75-87

محمد سبحانی نیا


15. عوامل ناسازگاری دختران با والدین

دوره 1437، شماره 136 محرم ویژه‌نامه خانواده، 1394، صفحه 101-120

محمد سبحانی نیا


16. شیوه‌های گسترش عفاف در جامعه

دوره 1437، شماره 135 محرم، 1394، صفحه 123-139

محمد سبحانی نیا


17. بررسی روابط عروس و مادرشوهر

دوره 1436، شماره 132، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-84

محمد سبحانی نیا


18. نقش نهاد خانواده در کاهش انحراف‌های اجتماعی

دوره 1436، شماره 131، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-76

محمد سبحانی نیا


19. دین‌داری فصلی

دوره 1436، شماره 130، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-111

محمد سبحانی نیا


20. تدبیر و برنامه‌ریزی در زندگی

دوره 1435، شماره 125، بهار و تابستان 1393، صفحه 393-408

محمد سبحانی نیا


21. راهکارهای آسان سازی ازدواج جوانان

دوره 1435، شماره 119، پاییز و زمستان 1392، صفحه 213-227

محمد سبحانی نیا


22. نقش والدین در تربیت فرزند

دوره 1434، شماره 116، بهار و تابستان 1392، صفحه 417-436

محمد سبحانی نیا


23. اسلام و جمعیت

دوره 1433، شماره 114، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-52

محمد سبحانی نیا


24. تحدید خانواده، تهدید جامعه

دوره 1433، شماره 114، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-43

محمد سبحانی نیا